• Direct uit eigen voorraad leverbaar
 • Vanaf € 75,- gratis verzending - BE € 125,-
 • Eigen edelsteen-ketting naar wens mogelijk

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Morgain

Vestigingsadres:
Rector Bonselstraat 22
6433 EP Hoensbroek

KvK-nummer: 74759086

Artikel 2 – Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Morgain en wederpartij en alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Morgain
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met Morgain worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Bestellingen en overeenkomsten

 • De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de bestelling.
 • Morgain behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren.
 • De consument mag de overeenkomst ontbinden zolang de bestelling niet is klaargemaakt voor transport door Morgain

Artikel 5 – Prijzen

 • Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW, exclusief verzendkosten en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

Artikel 6 – Levertermijn

 • Gegeven levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor Morgain
 • Het overschrijden van de levertermijn betekent dan ook niet dat Morgain op enige manier aansprakelijk gesteld kan worden gehouden.
 • Bij vooruitbetaling gaat de levertermijn in na ontvangst van de betaling.
 • De langste levertermijn van een product in een levering bepaalt de levertermijn van de levering.

Artikel 7 – Gebruik producten

 • De wederpartij draagt zorg dat de aanbevelingen en voorwaarden voor gebruik uit de handleidingen van geleverde producten worden nageleefd.
 • Indien wederpartij specialistiche apparatuur zoals, maar niet uitsluitend multimeters, oscilloscopes, labvoedingen, logic analyzers of functiegeneratoren in gebruik neemt, draagt wederpartij zorg dat deze appratuur uitsluitend wordt gebruikt in een geschikte omgeving en dat de gebruiker op de hoogte is van de mogelijkheden en beperkingen van de apparatuur.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten of diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of dienst door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 werkdagen aan de ondernemer retourneren, conform de door Falada verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Bij een retournering zal het oorspronkelijke bedrag van het betreffende product zoals vermeld op de factuur worden terugbetaald, tenzij het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet.
 • Indien er waardevermindering aan het product ontstaat doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan, wordt deze waardevermindering in rekening gebracht en afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 • Morgain staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Indien wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt een garantietermijn van 12 maanden, behalve als anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Levering

 • Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst hier schriftelijk melding van te maken bij Morgain. Bij gebreke hiervan behoudt Morgain het recht klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de wederpartij de levering heeft goedgekeurd.
 • De wederpartij is verplicht geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 • Producten blijven eigendom van Morgain, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan.

Artikel 12 – Betaling

 • Door wederpartij verschuldigde bedragen dienen vooraf te worden voldaan.
 • Morgain behoudt zich het recht bestellingen te annuleren wanneer de wederpartij verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen.
 • De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Morgain verschuldigde.
 • Indien de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Morgain echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.

Artikel 13 – Overmacht

 • Morgain is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 • Indien Morgain aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Morgain is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Morgain is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien Morgain aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Morgain beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Morgain is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Morgain is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Morgain aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Morgain toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Morgain is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De wederpartij vrijwaart Morgain voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Morgain toerekenbaar is.
 • Indien Morgain uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Morgain zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Morgain, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Morgain en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
Algemene Voorwaarden
PDF – 41,6 KB 420 downloads